دانلود کتاب سیر خط و کتابت

کتاب سیر خط و کتابت مشتمل است بر مقالات و سخنرانی‌های همایش بین‌المللی “از لوح تا لوح” در زمینه‌ی “سیر خط و کتابت” که به دو زبان فارسی و انگلیسی فراهم آمده است. دیرزمانی است که مردم جهان به اهمیت پیدایش خط والفبای آن پی برده، خواسته‌اند بدانند،کی وکجاوچگونه اختراع شده است ولی باوجودتحقیقات وآراء مختلف این بحث هنوزبه مرتبه قطعیت نرسیده وتحقیقات همچنان ادامه دارد.

دانلود کتاب سیر خط و کتابت

سیر تحول تاریخ و فرهنگ:

در روایت است که پیامبر(ص) فرمودند:«نخستین خط خدا قلم بود و بفرمود تا همه بودنیها را به رستاخیز بنویسند.»بدین ترتیب،نوشتن دارای منشأ الهی است. سرنوشت انسان از همان روز ازل نوشته شده و تغییرناپذیری اش درحدیث پیامبر(ص) بیان شده است آنجاکه می‌فرماید:«قدرفع القلم».

قبل ازظهور اسلام زبان وخط ایرانی،پهلوی بودوکتب علمی،سیاسی وادبی باآن نوشته می شدوفقط کتابهای دینی به خط اوستایی نگاشته می شد ولی پس ازظهوراسلام،شهرهای ایران یکی پس ازدیگری خط عربی را (که در اوایل اسلام خط کوفی بود) اقتباس کردند و ازآن پس ایرانیان به خط کوفی وسپس به خط نسخ می‌نوشتند.

این نکته مسلم است که خط ازآغازپیدایش خود درطی قرون واعصار بتدریج تحولات و دگرگونیهای پیاپی دیده و راهای صعب و دشوار پیموده تا بصورتهای کنونی درآمده است و این موضوع بستگی به تحولات وپیچ و خمهای تاریخ بشری و احتیاجات ورویدادهای مهم داشته است، ازقبیل تأسیس تمدنها،روی کارآمدن سلسله‌ها و انقراض سلسله‌های دیگر، مهاجرتهای اقوام،روابط بین آنها و ظهور ادیان کتب مقدسه.

کتاب سیر خط و کتابت :

پس ازبررسی نظریه‌های ذکرشده به این نتیجه می‌رسیم که ازنظرزمانی پیدایش الفبای فارسی که امروزه رایج است به زمان آریایها بازمی گرددوحدو۶۰۰۰ سال قبل، زرتشت اولین پیامبر ایرانی به همراه خود دین زرتشت وکتاب اوستا را آورد.

د راین کتاب الفبای اوستا دبیره وجوددارد که شامل ۴۸حرف میباشد که الفبای فارسی همراه باصداها ازاین الفباگرفته شده واین نظرکه می‌گوید حدوف الفبای فارسی ازحروف عربی گرفته شده رد می‌شود؛ این چنین است که حدود۱۴۰۰سال قبل از زمانی که یزدگرد سوم آخرین پادشاه سامانی شکست می‌خورد، برخی لغات عربی وارد الفبای فارسی می‌شود…

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0