دانلود کتاب سکه شناسی ایران

بررسی تحول تاریخی اوزان و مقیاسها نیز ارتباطی تنگاتنگ با دانش سکه شناسی دارد. کتاب سکه شناسی ایران که به بررسی سکه های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان می پردازد، شامل یک مقدمه و هفده فصل است. مقدمه به معرفی مختصر دانش سکه شناسی، تاریخچه ضرب سکه، و چگونگی ضرب آن در روزگار کهن می پردازد. پس از آن، در هر یک از فصلهای کتاب نخست اطلاعاتی تاریخی متناسب با موضوع هر فصل داده می شود و سپس ویژگیهای سکه های هر دوره به تفصیل و با ارائه تصاویر فراوان بیان می گردد.

دانلود کتاب سکه شناسی ایران

کتاب سکه شناسی ایران:

سکه در طول تاریخ علاوه بر نقش اصلی اش که تسهیل داد و ستدها بوده، ابزاری تبلیغاتی در دست حکومتها نیز بوده است. سکه شناسی از جمله علومی است که می تواند دانشمندان را در بازشناسی رویدادهای تاریخی یاری رساند و جنبه های مختلفی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی و هنری یک جامعه را در مقاطع مختلف تاریخی بازنمایاند.

بررسی سکه ها فوایدی بسیار برای دانشمندان عرصه های گوناگون در پی خواهد داشت؛ عرصه هایی چون تاریخ، باستان شناسی، کتیبه شناسی، زبان شناسی، فلزشناسی، متن شناسی، دین شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و هنر.

کتاب سکه شناسی ایران نه تنها به معرفی و بررسی سکه های سلسله های مهم ایرانی و اسلامی می پردازد، بلکه سکه های حاکمان محلی و حتی مدعیان حکومت و شورشیان را نیز معرفی و بررسی می کند.

انواع گوناگون سکه های عرب ـ ساسانی، سکه های اموی و عباسی، سکه های اسپهبدان و حاکمان عربِ طبرستان، سکه های طاهری، صفاری، سامانی، باوَندی، زیاری، آل بویه و غزنوی، و سکه های علویان طبرستان و قزوین و هَوسَم از جمله سکه هایی هستند که این کتاب به بررسی آنها می پردازد.

علم سکه شناسی:

سرزمین ایران یکی از کهن ترین سرزمینهاست. کشور ما دارای گذشته پر افخاری است که آثار آن در طی قرون متمادی با وجود آسیب های زمانه و غارت و آتش سوزی و جهان خواهی افراد جاهل هنوز پا بر جا ایستاده و حکایت از عظمت گذشته و تاریخ هنر و تمدن مردمان این سرزمین دارد.

در سرزمین ایران در اغلب نقاط، در زیر تپه های خاک و ویرانه ها، آثار گران بها و گنجینه های گوناگونی پنهان است که روزگاری دست هنرمندان و صنعتگران با نداشتن وسایل و ابزار کافی آن را ساخته و با نقش و نگار، طرح، رنگ یا کنده کاری و برجسته کاری، قدرت دست و روح هنری خود را تجسم داده و جاودانه ساخته اند.

سکه شناسی قسمت مهمی از باستان شناسی است که شاهد زنده ای از تمدن دنیای قدیم و ملل مختلف می باشد. علم سکه شناسی توانسته است بزرگترین خدمت را در روشن کردن تاریخ گذشته بنماید و گوشه های تاریک و مبهم را روشن کند.

فهرست کتاب سکه شناسی:

 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • سکه های عرب ساسانی
 • سکه های اموی
 • سکه های عباسی
 • سکه های اسپهبدان طبرستان
 • سکه های حاکمان عرب طبرستان
 • سکه های طاهری
 • سکه های صفاری
 • سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ صفاری
 • سکه های سامانی
 • سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ سامانی
 • سکه های علویان طبرستان و قزوین و هَوسَم
 • سکه های باوَندی
 • سکه های زیاری
 • سکه های آل بویه
 • سکه های حاکمان محلی و مدعیان حکومت در دورۀ آل بویه
 • سکه های غزنوی
 • سکه های حاکمان محلی در دورۀ غزنوی
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 5 =

0