دانلود کتاب میراث ایران به تالیف سیزده تن از خاورشناسان

در کتاب میراث ایران ما شاهد چرخه و نمایی از تفکر و هنر و تاریخ ادبیات و تمدن و تاریخ کشورمان ایران خواهیم بود و زحمات مردم و تلاش های ایشان در راستای تمدن و فرهنگ دیده خواهد شد. کتاب میراث ایران توسط چندی از پژوهشگران و باستان شناسان کشور انگلیس که توسط و ناظرات دکتر ا ج آربری  محقق و معلم بزرگ دانشگاه کمبریج است گردآوری و نوشته شده است.

دانلود کتاب میراث ایران به تالیف سیزده تن از خاورشناسان

معرفی کتاب میراث ایران:

کتاب میراث ایران دورنمای جامعی از گذشته پرشکوه مردم ایران است که با تمدن درخشان و کهن خود میراث گرانبهایی برای جهان به یادگار گذارده اند. در این کتاب سیزده تن از دانشمندان و خاور شناسان انگلستان هر یک طی گفتاری، گوشه ای از تاریخ و تمدن و هنر و زبان و ادبیات این سرزمین را باز نموده و خدمات شایان و پایدار مردم آن را ستوده اند.

در چهار فصل اول کتاب روابط ایران با دنیای قدیم و تأثیر هنر و فرهنگ و تمدن ما در سرزمین های یونان و روم و هند و ممالک عربی و سهم عظیمی که ایرانیان در ایجاد تمدن و فرهنگ بشر داشته اند، شرح داده شده است.

هنر ایران در دوران اسلام و مذهب، و زبان و ادبیات و قالی و باغ های ایرانی و رهبری و پیشگامی دانشمندان این سرزمین در ریاضیات و شیمی و طب موضوع فصول دیگر این کتاب است. دو فصل پایان کتاب شرح عقاید و آرای مردم باختر درباره ایران و چگونگی آشنا شدن اروپاییان با ایران و ادبیات آن است. با نگاهی به فهرست نویسندگان و نیز مترجان این مجموعه می‌توان به ارزش و اهمیت آن پی برد.

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل اول: ایران و دنیای قدیم
 • فصل دوم: ایران و امپراطوری روم شرقی (بیزانس)
 • فصل سوم: ایران و اعراب
 • فصل چهارم: ایران و هندوستان پس از فتوحات محمود
 • فصل پنجم: هنر ایران در دوره اسلامی
 • فصل ششم: مذهب ایران
 • فصل هفتم: زبان فارسی
 • فصل هشتم: ادبیات ایران
 • فصل نهم: قالی ایران
 • فصل دهم: باغ های ایران
 • فصل یازدهم: علم ایرانی
 • فصل دوازدهم: ایران در نظر مردم مغرب زمین
 • فصل سیزدهم: ممالک محروسه ایران
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0